SALGSBETINGELSER – HELLY HANSEN AS

Parter

Selger er Helly Hansen AS, Solgårdskog 139, 1599 Moss, registrert i Brønnøysund-registeret med org.nr.: 912359999 og blir i det følgende benevnt "selger". Kjøper er den som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

Disse salgsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen og ordrebekreftelsen, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Priser

Prisene som er oppgitt i nettbutikken inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøper skal betale, inklusive miljøutgifter og alle andre avgifter og leveringskostnader samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingen før betaling blir foretatt.

Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen blir solgt uten tillegg av merverdiavgift, jf lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøpers bestilling er mottatt av selger. Selger er ikke ansvarlig for eller bundet av skrive- eller tastefeil som fremkommer overfor kjøper.

Selger forbeholder seg retten til å kansellere en bestilling eller en del av en bestilling dersom produktet er utsolgt. Det tas videre forbehold om kansellering av ordrer som selger legger til grunn er beregnet for videresalg.

For å kunne handle på www.hellyhansen.com eller www.shop.hellyhansen.com må du ha fylt 18 år.

Ordrebekreftelse

Ved mottak av kjøpers bestilling, vil selger bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse. Kjøper skal kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, skal kjøper ta kontakt med selger så snart som mulig på samme måte som beskrevet i punkt 10.

Betaling

Varen betales på det tidspunktet varen blir sendt fra selger. Dersom kjøper bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, blir kjøpesummen reservert på kortet ved bestilling. Dersom reservasjon ikke kan foretas, forbeholder selger seg retten til å kansellere bestillingen. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. av 21. juni 1985 nr. 82 komme til anvendelse.

Levering m.v.

Levering skjer til den adresse som er oppgitt i bestillingsordren, eventuelt til adressens tilhørende postutleveringssted. Kunden velger leveringsmåte innenfor de valg som tilbys ved bestilling.

Leveringstidspunktet vil avhenge av kundens valg av leveringsmåte og vil fremgå av bestillingsordren.  Dersom det bestilles mer enn én vare har selger rett til å sende varene i separate forsendelser.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når tingen er overtatt av kjøper i henhold til
avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøper unnlater å overta en vare som er stilt til kjøpers rådighet etter avtalen, har kjøper likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Angrerett

Kjøper kan angre kjøpet av varen etter lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssteds (angrerettloven) bestemmelser. Angrerett kan benyttes selv om varen er mangelfri og før varen er levert.

Kjøper må skriftlig informere selger som anvist i punkt 10 om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, opplysninger om angrerett og angrerettsskjema er mottatt. Selger betaler kostnadene for returforsendelsen.

Undersøkelse av varen

Når kjøper mottar varen, oppfordres det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøper melde fra til selger ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 10.

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøper innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget den, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen og senest innen to måneder fra det tidspunkt da kjøper oppdaget mangelen. Reklamasjon til selger skal skje skriftlig, enten til selskapets postadresse eller gjennom kontaktskjemaet på websiden.

Kjøpers rettigheter ved forsinkelse og mangel

Dersom varen har en mangel eller selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper gjøre gjeldende beføyelsene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 og 6. Kjøper kan ved mangler holde kjøpesummen tilbake, heve avtalen, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag og kreve erstatning fra selger. Ved forsinkelse kan kjøper holde kjøpesummen tilbake, heve avtalen, kreve oppfyllelse og kreve erstatning fra selger.

Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold

Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selger eller forhold på selgers side, kan selger etter omstendighetene gjøre gjeldende beføyelsene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9. Dersom kjøper ikke betaler, kan selger fastholde kjøpet og kreve at kjøper betaler kjøpesummen. Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper kan selger heve avtalen, med mindre kjøpesummen er betalt. Selger kan også heve kjøpet dersom kjøper ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selger har fastsatt.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100.

Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav, jf lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Garanti

Eventuelle garantier gjelder i tillegg til de rettigheter kjøper har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøpers rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 11.

Personopplysninger

Selger vil innhente og lagre personopplysninger som er nødvendig for at selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år vil ikke innhentes med mindre selger har samtykke fra foreldre eller foresatte.

Selger vil ved samtykke fra kjøper benytte kjøpers personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøper reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen. Slikt frivilling og informert samtykke kan gis av kjøper ved avtaleinngåelse.

Kjøper kan kontakte selger, enten på telefon 0800 14 319 eller gjennom kontaktskjemaet på websiden ved spørsmål om selgers bruk av personopplysninger eller for stans av bruk eller endring av personopplysningene.

Konfliktløsning og verneting

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås skal saken løses ved de alminnelige domstoler.

Denne avtalen er regulert av norsk rett. Kjøpers verneting er rett verneting.

Endre land

Velg land for å endre valuta: